Sản phẩm
Distributors:

The 5800 series is a multi-configuration multi-functional test system that is designed to meet the ever changing needs of today's electronic manufacturing environment. An open approach to both hardware and software has been adopted. The open software architecture enables integration with code written using third party software such as Teststand™, Labview™, C#™ and VB.NET™, in short any platform that is .NET compliant.

The 4200 In-Circuit series is a range of advanced manufacturing In-Circuit test systems offering a variety of Analog and Digital high speed test methods to maximise throughput and test coverage. In-Circuit test programs and fixtures can quickly be generated using the Computer Assisted Program Generator (CAPG) software tool. The high-level MTL Test Language includes a suite of graphical In-Circuit debugging tools, to minimise the time taken to get the system into production.

The 5220 is a compact Analog In-Circuit Test System that provides a high level of performance and measurement accuracy. It is equally suitable for use in low-cost bench top applications or high volume automated production lines, where its high test speed assists in maximizing production output.

·         Thiết bị đo hiệu quả kinh tế

·         Platform lõi chung

·         Chân đo nhỏ

·         Cấu trúc phần cứng mở

·         Cấu trúc phần mềm mở

·         Đã thích hợp PXI

·         Quét biên giới kết hợp


Đời 5800 là hệ thống đo đa cấu hình, đa chức năng được thiết kế để đáp ứng bao quát toàn bộ yêu cầu thay đổi trong môi trường sản xuất điện tử ngày nay. Cấu hình mở cho cả phần cứng và phần mềm được áp dụng. Cấu trúc phần mềm mở có thể tương thích với mã viết sử dụng phần mềm bên thứ ba như là Teststand™, Labview™, C#™ and VB.NET™,

  Đời 5800 là hệ thống đo đa cấu hình, đa chức năng được thiết kế để đáp ứng bao quát toàn bộ yêu cầu thay đổi trong môi trường sản xuất điện tử ngày nay. Cấu hình mở cho cả phần cứng và phần mềm được áp dụng. Cấu trúc phần mềm mở có thể tương thích với mã viết sử dụng phần mềm bên thứ ba như là Teststand™, Labview™, C#™ and VB.NET™,

·         Thiết bị đo hiệu quả kinh tế

·         Platform lõi chung

·         Chân đo nhỏ

·         Cấu trúc phần cứng mở

·         Cấu trúc phần mềm mở

·         Đã thích hợp PXI

·         Quét biên giới kết hợp

Hệ thống 5820 bench top từ đời 5800 là gải pháp đo thiết bị đọc lập chi phí thấp. Người dùng có thể xác định nối hệ thống với phạm vi rộng các giao diện như Virginia Panel, Pylon block, Mac Panel, v.v...Thực hiện điều khiển được cung cấp cho phép 5820 dẽ dàng thích hợp với bất cứ sản phẩm nào hoặc trong nghiên cứu.

1
Tìm kiếm